Now showing items 1-1 of 1

    • Die armblanke-vraagstuk in Port Elizabeth, 1916 - 1934: 'n verkennende studie. 

      Terblanche, H O (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
      • Opsomming: Groot getalle verarmde landelike Afrikaners het vanweë plattelandse verarming en stedelike industrialisasie na die stad getrek. Die armblankes was veral ongeskoolde en mindergeskoolde arbeiders. Blanke ...