mirage

'n Bemagtigingsprogram vir personeel en afgetrede vrywilligers van dienssentrums vir bejaardes / Susanna Maria Jansen van Rensburg

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jansen van Rensburg, Susanna Maria en_US
dc.date.accessioned 2012-08-27T15:33:37Z
dc.date.available 2012-08-27T15:33:37Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/7049
dc.description Thesis (Ph.D. (Social Work))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2012.
dc.description.abstract Die oorhoofse doelstelling van die navorsing is om behoeftebepalings onder personeel van dienssentrums vir bejaardes sowel as afgetrede vrywilligers te doen ten einde ’n effektiewe bemagtigingsprogram vir beide groepe te kan saamstel. Daar is vasgestel wat die effektiefste kenmerke van ’n personeellid van ’n dienssentrum is. Die studie beoog verder om ’n bemagtigingsprogram vir beide personeel en afgetrede vrywilligers te ontwikkel, aan te bied en te evalueer ten einde afgetrede vrywilligers meer sinvol en effektief tot voordeel van beide die organisasie en ouer persoon self te benut. Die proefskrif bestaan uit vyf afdelings: AFDELING A: Hierdie afdeling bevat onder meer die probleemstelling, navorsingsvrae, navorsingsdoelstelling en doelwitte, die sentraal teoretiese stelling, teoretiese benadering, maatskaplike groepwerk, tydperk van ondersoek, navorsingsmetodologie, beperkings van die studie, omskrywing van begrippe en die keuse en struktuur van die navorsingsverslag. Ten einde die doelstelling te kon bereik, is die volgende doelwitte nagestreef: Doelwit 1 Om ’n behoeftebepaling onder personeel van dienssentrums vir bejaardes te doen ten einde vas te stel of hulle van afgetrede vrywilligers se dienste gebruik maak en watter stremmings hulle ervaar ten opsigte van die benutting van vrywilligers. Doelwit 2 Om ’n behoeftebepaling onder afgetrede vrywilligers betrokke by dienssentrums vir bejaardes te doen ten einde vas te stel wat hulle verwagtinge van die dienssentrum en sy personeel is. Doelwit 3 Om vas te stel hoe die profiel van personeellede lyk wat met die afgetrede vrywilligers werk. bladsyiv Doelwit 4 Om ’n bemagtigingsprogram vir personeel van dienssentrums vir bejaardes te ontwikkel en toe te pas ten einde personeel meer kennis oor afgetrede vrywilligers te gee en met vaardighede toe te rus sodat hulle meer effektief met vrywilligers kan werk. Doelwit 5 Om ’n bemagtigingsprogram vir afgetrede vrywilligers van dienssentrums vir bejaardes te ontwikkel en aan te bied ten einde hulle in te skakel by die dienssentrum waar hulle met volle oorgawe effektief kan funksioneer. Doelwit 6 Om die bemagtigingsprogramme na afloop van die aanbieding daarvan te evalueer ten einde vas te stel of die ontwikkelde bemagtigingsprogramme vir personeel en afgetrede vrywilligers positiewe groei en vordering by die groepe meegebring het ten einde die programme bekend te kan stel aan al die dienssentrums. AFDELING B: Afdeling B bevat die ses artikels waarin verslag gelewer is oor die uitkomste van die navorsing. Artikel 1 het betrekking op die manier waarop die personeel van dienssentrums die afgetrede vrywilligers benut. Artikel 2 handel oor afgetrede vrywilligers se verwagtinge van die dienssentrum en sy personeel. Artikel 3 bevat die profiel van personeel wat met afgetrede vrywilligers werk. Artikel 4 dek die inhoud van ’n bemagtigingsprogram vir personeel wat met afgetrede vrywilligers werk. Artikel 5 behels die inhoud van ’n bemagti–gingsprogram vir afgetrede vrywilligers. Artikel 6 behandel die evaluering van die bemagti–gingsprogramme vir personeel en afgetrede vrywilligers betrokke by ’n dienssentrum vir bejaardes. AFDELING C: Hierdie afdeling is die samevatting van die vernaamste bevindings en gevolgtrekkings ten opsigte van die ondersoek in die geheel. Daarbenewens is aanbevelings gedoen en die bydra van die ondersoek uitgelig. AFDELING D: Die bylaes tot die navorsingsverslag, byvoorbeeld die verskillende meet–instrumente en vraelyste word hier vervat. A FDELING E: Hierdie afdeling sluit die proefskrif af met ’n samevattende bibliografie. en_US
dc.publisher North-West University
dc.subject Bemagtigingsprogram en_US
dc.subject Personeel en_US
dc.subject Afgetredene en_US
dc.subject Vrywilliger en_US
dc.subject Dienssentrum vir bejaardes en_US
dc.subject Groepwerk en_US
dc.subject Sisteemteorie en_US
dc.subject Sterktebenadering en_US
dc.subject Bemagtigingsteorie en_US
dc.subject Empowerment program en_US
dc.subject Personnel en_US
dc.subject Retired person en_US
dc.subject Volunteer - Service center for the aged en_US
dc.subject Group work en_US
dc.subject Systems theory en_US
dc.subject Strength perspective en_US
dc.subject Empowerment theory en_US
dc.title 'n Bemagtigingsprogram vir personeel en afgetrede vrywilligers van dienssentrums vir bejaardes / Susanna Maria Jansen van Rensburg en_US
dc.type Thesis en_US
dc.description.thesistype Doctoral en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ETD@PUK [6252]
    This collection contains the original digitized versions of research conducted at the North-West University (Potchefstroom Campus)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics