mirage

Openbaarmaking van seksuele misbruik gedurende jong volwassenheid / Amoraal J.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Amoraal, Jomien en_US
dc.date.accessioned 2012-09-10T16:24:23Z
dc.date.available 2012-09-10T16:24:23Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/7340
dc.description Thesis (M.A. (MW))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2012.
dc.description.abstract Kinderseksuele misbruik het langtermyneffekte op die persoon wat as kind seksueel misbruik is, en dit kan strek tot in sy of haar jong volwasse jare. Dit is dus belangrik dat daar aandag gegee word aan die nodige ondersteuningsnetwerke/hulpbronne wat beskikbaar is vir jong volwassenes wat slagoffers is van seksuele misbruik tydens hulle kinderjare. Deur te bepaal aan watter persone hierdie slagoffers bereid is om die misbruik te openbaar, kan gebruik gemaak word van eienskappe wat benodig word vir effektiewe openbaarmaking. Met die gemengde kwantitatiewe en kwalitatiewe navoringsontwerp is daar op die tweede– en derdejaar maatskaplike werkstudente van die Noordwes–Universiteit (Potchefstroomkampus) as respondente van die studie gefokus. Daar is gebruik gemaak van ‘n doelgerigte steekproef om respondente te verkry vir die studie en selfopgestelde, groep–geadministreerde vraelyste is aan hulle uitgedeel. Die verkennende navorsingsontwerp is gebruik om meer inligting oor die navorsingsonderwerp te bekom, aangesien daar beperkte inligting beskikbaar is en min navorsing daaroor onderneem is binne die Suid–Afrikaanse opset. Die doel van die studie is om vas te stel watter hulpbronne beskikbaar gestel moet word aan slagoffers van seksuele misbruik tydens hulle kinderjare, sodat hulle vroeër in hulle lewe die misbruik openbaar en die nodige hulp kan verkry vir die trauma wat hulle ervaar het. Dit is uit die bevindings duidelik dat die noodsaaklikheid bestaan vir die bewusmaking onder die gemeenskap om van die beskikbare hulpbronne vir persone wat slagoffers van kinderseksuele misbruik, gebruik te maak. Aanbevelings rakende die inhoud word in die studie uiteengesit en aanbevelings vir verdere navorsing word ook aan die hand gedoen. Die gebruik van bewusmakingsprogramme is noodsaaklik om die gemeenskap in te lig oor die dinamika van kinderseksuele misbruik. en_US
dc.publisher North-West University
dc.subject Openbaarmaking en_US
dc.subject Seksuele misbruik en_US
dc.subject Jong volwassenheid en_US
dc.subject Disclosure en_US
dc.subject Sexual abuse en_US
dc.subject Young adulthood en_US
dc.title Openbaarmaking van seksuele misbruik gedurende jong volwassenheid / Amoraal J. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.description.thesistype Masters en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ETD@PUK [6252]
    This collection contains the original digitized versions of research conducted at the North-West University (Potchefstroom Campus)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics