Show simple item record

dc.contributor.authorAmoraal, Jomienen_US
dc.date.accessioned2012-09-10T16:24:23Z
dc.date.available2012-09-10T16:24:23Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7340
dc.descriptionThesis (M.A. (MW))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2012.
dc.description.abstractKinderseksuele misbruik het langtermyneffekte op die persoon wat as kind seksueel misbruik is, en dit kan strek tot in sy of haar jong volwasse jare. Dit is dus belangrik dat daar aandag gegee word aan die nodige ondersteuningsnetwerke/hulpbronne wat beskikbaar is vir jong volwassenes wat slagoffers is van seksuele misbruik tydens hulle kinderjare. Deur te bepaal aan watter persone hierdie slagoffers bereid is om die misbruik te openbaar, kan gebruik gemaak word van eienskappe wat benodig word vir effektiewe openbaarmaking. Met die gemengde kwantitatiewe en kwalitatiewe navoringsontwerp is daar op die tweede– en derdejaar maatskaplike werkstudente van die Noordwes–Universiteit (Potchefstroomkampus) as respondente van die studie gefokus. Daar is gebruik gemaak van ‘n doelgerigte steekproef om respondente te verkry vir die studie en selfopgestelde, groep–geadministreerde vraelyste is aan hulle uitgedeel. Die verkennende navorsingsontwerp is gebruik om meer inligting oor die navorsingsonderwerp te bekom, aangesien daar beperkte inligting beskikbaar is en min navorsing daaroor onderneem is binne die Suid–Afrikaanse opset. Die doel van die studie is om vas te stel watter hulpbronne beskikbaar gestel moet word aan slagoffers van seksuele misbruik tydens hulle kinderjare, sodat hulle vroeër in hulle lewe die misbruik openbaar en die nodige hulp kan verkry vir die trauma wat hulle ervaar het. Dit is uit die bevindings duidelik dat die noodsaaklikheid bestaan vir die bewusmaking onder die gemeenskap om van die beskikbare hulpbronne vir persone wat slagoffers van kinderseksuele misbruik, gebruik te maak. Aanbevelings rakende die inhoud word in die studie uiteengesit en aanbevelings vir verdere navorsing word ook aan die hand gedoen. Die gebruik van bewusmakingsprogramme is noodsaaklik om die gemeenskap in te lig oor die dinamika van kinderseksuele misbruik.en_US
dc.publisherNorth-West University
dc.subjectOpenbaarmakingen_US
dc.subjectSeksuele misbruiken_US
dc.subjectJong volwassenheiden_US
dc.subjectDisclosureen_US
dc.subjectSexual abuseen_US
dc.subjectYoung adulthooden_US
dc.titleOpenbaarmaking van seksuele misbruik gedurende jong volwassenheidafr
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record