Show simple item record

dc.contributor.authorVan der Westhuizen, Saryna Michauen_US
dc.date.accessioned2012-10-23T13:03:58Z
dc.date.available2012-10-23T13:03:58Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7594
dc.descriptionThesis (M.A. (Psychology))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2012.
dc.description.abstractAlkoholmisbruik is tans n sosiale kwessie in Suid–Afrika, asook in die res van die wêreld. Die kind in sy middelkinderjare lewensfase se belewenis van sy alkoholmisbruik–gesin kom in verskillende ontwikkelingsterreine na vore, in sy daaglikse interaksie met sy gesin asook in sy wyer skakeling . Alhoewel hy homself gedurende hierdie fase in n losmakingsproses om onafhanklikheid bevind, bly sy gesin steeds vir hom n bron van sekuriteit, hulp en ondersteuning. Vir die navorsingsmetodologie is die proses in tabelformaat weergegee met behulp van n onderverdeling in vier fases. Tydens die eerste fase, die aanvanklike beplanning en probleem–formulering, het hoofsaaklik drie aspekte aandag geniet, naamlik die navorsingsonderwerp, probleem–formulering en die doel met die nodige doelwitte. Die doel van die kwalitatiewe studie wat vanuit die probleem–formulering voortgespruit het, was om plattelandse kinders in die middelkinderjare se belewenis van alkoholmisbruik in hul gesinne waarvan hul deel vorm, te beskryf. Tydens die formele beplanning in die tweede fase is die inligting deur middel van triangulering ingesamel en is op die navorsingsbenadering en –strategieë gefokus. Vanuit verskillende bronne is inligting verken om die plattelandse kind in die middelkinderjare lewensfase wat deel vorm van die alkoholmisbruik–gesin se belewenisse, te beskryf. n Literatuurstudie het die samestelling en uiteensetting moontlik gemaak vir n profielstudie vanuit n paradigmatiese perspektief van die kind. In die derde fase is aandag gegee aan die empiriese ondersoek waartydens triangulering praktykgerig voortgesit is met behulp van sinsvoltooing met vyf kinderrespondente, voltooiing van n selfontwerpte vraelys wat opgevolg is met semi–gestruktureerde onderhoude met vyf ouers en vyf onderwysers. Gedurende die vierde fase het die interpretering en integrering van die bevindinge gerealiseer. Die gevolgtrekkings waartoe gekom is, is veral geleë in die leemte op nasionale vlak en op die platteland ten opsigte van spesifiek die kind se belewenis van sy alkoholmisbruik–gesin asook sy omgewing. Dit het ook duidelik geword dat daar aandag gegee moet word aan alkoholmisbruik as verskynsel en die alkoholmisbruikte–huweliksverhouding en dat onkunde bestaan ten opsigte van ouerskap en die belewenis van die kind as betrokkene by sy alkoholmisbruik–gesin. Om hierdie redes word aanbeveel dat daar gefokus moet word op die kind se proses, maar ook dat ouers, onderwysers en maatskaplike werkers wat deel vorm van die ondersteuningsnetwerk vir hierdie kinders, die nodige kennis en insig deur middel van opleidingsprogramme behoort te ontvang.en_US
dc.publisherNorth-West University
dc.subjectAlkoholmisbruiken_US
dc.subjectMiddelkinderjareen_US
dc.subjectBelewenisen_US
dc.subjectEkologiese sisteemteorieen_US
dc.subjectVeldteorieen_US
dc.subjectGestaltbenaderingen_US
dc.subjectTrianguleringen_US
dc.subjectFenomenologiese ondersoeken_US
dc.subjectPrimêre gesinneen_US
dc.subjectAlcohol abuseen_US
dc.subjectMiddle childhooden_US
dc.subjectExperienceen_US
dc.subjectEcological systems theoryen_US
dc.subjectField theoryen_US
dc.subjectGestalt approachen_US
dc.subjectTriangulationen_US
dc.subjectPhenomenological researchen_US
dc.subjectPrimary familiesen_US
dc.titleKinders van plaaswerkers in die Oudtshoorn distrik se belewenis van alkoholmisbruik in hul primêre gesinneafr
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • ETD@PUK [7018]
    This collection contains the original digitized versions of research conducted at the North-West University (Potchefstroom Campus)

Show simple item record