Show simple item record

dc.contributor.authorDu Plooy, Erina
dc.date.accessioned2012-11-16T11:30:51Z
dc.date.available2012-11-16T11:30:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7770
dc.descriptionThesis (M.A. (Practical Theology))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2010.
dc.description.abstractHoofstuk 1 benadruk die sentrale en skerpsinnig-wyse sleutelposisie van eskatologiese hoop en getuienis daarvan in die lewens van gelowige terminale MIV/VIGS Iyers. 'n Eksegetiese studie van Johannes 9:1-8, Lukas 5:12-15, Job 1:6-22; 2:3-13, Genesis 2:1617, Romeine 5:2-5; 6:5-11; 8:18-25, 1 Petrus 1:3-9 en Matteus 28:19-20 is die studiekern van Hoofstuk 2. Siekte (blindheid, melaatsheid), Iyding en pyn (Job), dood van die mensdom (Adam en Eva) en die retrovitale dood van Jesus Christus, hoop en getuienis is nagevors en ontleed. Vergelykings met huidige tendense waar MIV/VIGS 'n gestigmatiseerde terminale siekte is, word getref. Die basis van hoop op die ewige lewe in die volle teenwoordigheid van God Almagtig, is die beloftes en oorweldigende liefde van die lewende God. Getuienis van hierdie standhoudende en lewende hoop is die Groot Opdrag aan die dissipels van Christus in Matteus 28:19-20, en daarom aan alle gelowiges tot die wederkoms (advent) van Christus. Hoofstuk 3 stel die bydrae vas van die metateorieë van die mediese -, kommunikasiewetenskappe en Psigologie as komplementerende ervaringvelde. Die mediese en sosiale omstandighede van die gelowige terminale MIV/VIGS Iyers toon 'n uiters negatiewe situasie, wat onder meer bestuurbaar gemaak word deur die sogenaamde "signature strengths" van die Positiewe Psigologie. Op 'n veel hoer vlak is spirituele gesondheid en heling, as die vrug van die Hel/lge Gees, van kardinale belang vir die ewige lewe. Hierdie metateorieë bevestig die waarhede rakende die Groot Geneesheer soos in Hoofstuk 2 aangedui, en voorsien verder verhelderende perspektiewe op 'n nuwe prakties-teologiese teorie. Empiriese navorsing aan die hand van 'n kwalitatiewe studie by die gesondheidsentrum van 'n voorstedelike motorvervaardigingaanleg, word in Hoofstuk 4 onderneem. In twee groeponderhoude met multi-veranderlikes per deelnemer (gelowige terminale MIV/VIGS Iyers en 'n kontrolegroep van mediese personeel/gesondheidwerkers), is vasgestel dat die MIV/VIGS Iyers versterkende geestelike krag van hul eskatologiese hoop vir die ewige lewe saam met God, ervaar. Pastorale behoeftes sluit gebed, vertroosting en koinonia/"fellowship" in. Hoofstuk 5 stel praktiese riglyne voor tot kerugmatiese -, liturgiese -, koinoniale -en diakoniale getuienis oor hoop. Versoening met God deur die "retrovitale" liefde/dade van Jesus Christus se dood as die spil-as wat radikaal-Skriftuurlike denke/lewe inisieer (in teenstelling met die "retrovirale" vermoë van die MI-virus waar die "kwaad" vermenigvuldig), word in die riglyne aangemoedig. Getuienis oor hoop aan ander is die "geskenk van die Lewe”. Die slotsom waartoe gekom word, is dat die gelowige terminale MIV/VIGS Iyer tot in die vierde fase van die siekte, oor haar/sy hoop kan getuig. Praktiese riglyne hiertoe moedig die gelowige met enige terminale siekte of in elk geval, aan om met 'n lewe van aanbidding oor hierdie hoop te getuig en s6 die lewende God te eer.en_US
dc.description.abstractChapter 1 emphasizes the central and perspicacious position of eschatological hope and witnessing thereof, in the lives of the believing terminal HIV/AIDS sufferers. An exegetical study of John 9:1-8, Luke 5:12-15 Job 1:6-22; 2:3-13, Genesis 2:16-17, Romans 5:2-5; 6:511; 8:18-25, 1 Peter 1 :3-9 and Matthew 28: 19-20 is conducted in Chapter 2. Illnesses (blindness, leprosy), suffering and pain (Job), death of mankind (Adam and Eve) and the retrovital death of Jesus Christ, hope and witnessing are researched and analysed. Comparisons with life today where HIV/AIDS is a stigmatised terminal illness, are weighed. Hope for eternal life in the full presence and reign of God Almighty, is based on the promises and overwhelming love of the living God. Witnessing of this vivacious and living hope is imperative to the disciples of Christ in Matthew 28: 19-20, and therefore to all believers until the advent of Christ. Chapter 3 establishes the contribution of meta theories of complementary and entwined sciences, such as health and medicine, communications and the positive psychology. The medical and social circumstances of the believing terminal HIV/AIDS sufferers revealed an extremely grave situation, which is manageable with inter alia positive "signature strengths". On a much higher plain, spiritual health and healing as the fruit of the Spirit, is of cardinal importance for eternal life. These theories only confirm the truths about the Great Healer as stated in Chapter 2 and provide enlightening perspectives for a new practical theological theory. Empirical research via a qualitative study at the health centre of an urban vehicle manufacturing plant, is conducted in Chapter 4. Two group interviews with multi-variables per participant (believing terminal HIV/AIDS sufferers and a control group of health workers), have established that the HIV/AIDS sufferers are spiritually enormously strengthened by their eschatological hope for eternal life with God, without this earthly suffering. Pastoral needs include prayer, comfort and koinonia/fellowship. Chapter 5 suggests practical guidelines in terms of witnessing hope by means of cherugmatical, liturgical, koinonial and diaconial communication. The image of the 'retrovital' Lord Jesus Christ as the pivotal change that paths the way to radical Biblical thinking/living (in comparison with the "retroviral" ability of the. HI-virus which multiplies the "evil"), is encouraged. The final conclusion is that a believing terminal HIV/AIDS sufferer is able to witness hope for eternal life until the fourth phase of the terminal illness. Practical guidelines hereto may encourage the believer of any terminal illness or in any case, to witness hope with a life of worship and thus honour the living God.
dc.languageAfrikaans
dc.publisherNorth-West University
dc.subjectHoopen_US
dc.subjectGetuienisen_US
dc.subjectRiglyne - MIV Vigsen_US
dc.subjectPastoraalen_US
dc.subjectKoinoniaen_US
dc.subjectLiturgieen_US
dc.subjectDiakoniaen_US
dc.subjectKerugmaen_US
dc.subjectHopeen_US
dc.subjectWitnessen_US
dc.subjectGuidelines - HIV/Aidsen_US
dc.subjectPastoralen_US
dc.subjectLiturgyen_US
dc.subjectCherugmaen_US
dc.titleRiglyne tot hoop–getuienis deur terminale MIV/VIGS lyers : 'n pastorale studieafr
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • ETD@PUK [7018]
    This collection contains the original digitized versions of research conducted at the North-West University (Potchefstroom Campus)

Show simple item record