Show simple item record

dc.contributor.advisorBlignaut, Prof. Dr. A. Seugnet
dc.contributor.authorWissing, Gerrit-Jan
dc.date.accessioned2017-10-30T12:59:40Z
dc.date.available2017-10-30T12:59:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/25960
dc.descriptionPhD (Curriculum Development), North-West University, Potchefstroom Campus, 2017en_US
dc.description.abstractThis study investigated the usefulness of non-linear lexical hypermedia glosses for supporting English Second Language vocabulary acquisition and reading comprehension where glosses are integrated into electronic reading materials. Mayer’s Cognitive Theory of Multimedia Learning was the theoretical framework guiding the study. A hypermedia glossing system was developed for the study and embedded in the virtual learning environment in use at the Tshwane University of Technology. A Solomon four group experimental research design was used. The glossing system was deployed in a comprehension test administered electronically to the treatment groups. The control groups did not have glossing support available. The 415 participants in this study were drawn from the foundation programmes of the Faculty of Engineering and the Built Environment. Three data collection instruments were developed to collect data. All the participants completed a text-specific vocabulary test administered directly before, directly after and eight weeks after the treatment. They also completed the reading comprehension test, and 212 participants from the treatment groups completed a user experience survey. The survey was used to determine the perceived usefulness of hypermedia glosses for vocabulary acquisition and reading comprehension. The study found no practically significant effect of glossing on vocabulary when measured either immediately after or eight weeks after the treatment. There was also no practically significant effect on reading comprehension. Neither the pre-test, nor the interaction of the pre-test on the treatment, had a practically significant effect on vocabulary learning or reading comprehension. Participants perceived the glosses to be useful for vocabulary acquisition and reading comprehension, with significant correlation between different aspects of perceived usefulness. This perception of usefulness of glossing was however not reflected in practically significant effects on estimated group mean scores for the text-specific vocabulary tests and reading comprehension test used in the study. Making hypermedia glosses available for readers of academic texts is recommended, especially since readers perceive them to be useful, and they make their reading experience enjoyable. Language level of definitions should closely match the language ability of readers. Future research should be conducted under conditions where test anxiety is limited. A system for tracking gloss access should be used, so that gloss access can be matched to test performance on an individualised basis. Hierdie was ‘n ondersoek na die bruikbaarheid van nie-lineêre leksikale hypermedia-glosse om woordeskat en leesbegrip in Engels as Tweede Taal te ondersteun. Mayer se Kognitiewe Teorie vir Leer met Multimedia was die teoretiese raamwerk wat rigting aan die studie gegee het. ‘n Hipermedia-glosseringstelsel is ontwikkel vir die studie. Dié is geïntegreer in die virtuele leeromgewing wat by die Tshwane Universiteit vir Tegnologie gebruik word. ‘n Solomon vier-groep eksperimentele navorsingsontwerp is gebruik. Die glosseringstelsel is ontplooi in 'n begripstoets wat elektronies aan die toetsgroepe bedien is. Glossering was nie vir die kontrolegroepe beskikbaar nie. Die 415 deelnemers aan hierdie studie was afkomstig uit die grondslagprogramme van die Fakulteit Ingenieurswese en die Beboude Omgewing. Drie dataversamelingsinstrumente is ontwikkel om data in te samel. Al die deelnemers het 'n teks-spesifieke woordeskat-toets direk vóór, direk ná en agt weke ná die behandeling voltooi. Hulle het ook die leesbegripstoets gedoen, en 212 deelnemers uit die behandeling-groepe het 'n gebruikerservaring-opname voltooi. Die opname is gebruik om deelnemers se persepsie van die nutswaarde van hypermedia-glosse vir woordeskat-verkryging en leesbegrip te bepaal. Woordeskat is onmiddellik en agt weke na die behandeling gemeet, maar geen prakties betekenisvolle effek van glossering is gevind nie. Daar was ook geen prakties betekenisvolle effek op leesbegrip nie. Nóg die voortoets, nóg die interaksie van die voortoets op die behandeling het 'n prakties betekenisvolle effek op woordeskat of leesbegrip gehad nie. Deelnemers het die glosse as nuttig vir woordeskatverkryging en leesbegrip geag, met 'n beduidende korrelasie tussen verskillende aspekte van nutswaarde. Hierdie persepsie van nutswaarde is egter nie weerspieël in prakties betekenisvolle effek op geskatte gemiddelde groeptellings vir die teks-spesifieke woordeskattoetse en leesbegripstoets wat in die studie gebruik is nie. Hipermedia-glossering behoort beskikbaar gestel te word vir lesers van akademiese tekste, veral aangesien lesers hulle nuttig ag, en dit hul leeservaring aangenaam maak. Die taalvlak van definisies moet so nou moontlik ooreenstem met die taalvaardigheid van lesers. Toekomstige navorsing behoort uitgevoer te word onder omstandighede waar toetsangs beperk word. 'n Naspoorstelsel vir glos-raadpleging behoort gebruik te word, sodat raadpleging op 'n individuele basis aan toetsprestasie gekoppel kan word.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherNorth-West University (South Africa) , Potchefstroom Campusen_US
dc.subjectCognitive Theory of Multimedia Learningen_US
dc.subjectEnglish Second Languageen_US
dc.subjectHypermedia Glossingen_US
dc.subjectPerceived usefulnessen_US
dc.subjectReading comprehensionen_US
dc.subjectSecond language learningen_US
dc.subjectSolomon Four Group designen_US
dc.subjectTechnology Enhanced Learningen_US
dc.subjectVocabulary acquisitionen_US
dc.subjectKognitiewe Teorie vir Leer met Multimediaen_US
dc.subjectEngels as Tweede Taalen_US
dc.subjectHipermedia-glosseringen_US
dc.subjectGeagte nutswaardeen_US
dc.subjectLeesbegripen_US
dc.subjectTweede taal leeren_US
dc.subjectSolomon Vier-groep ontwerpen_US
dc.subjectTegnologie-verrykte Leeren_US
dc.subjectWoordeskatverkrygingen_US
dc.titleContextual hypermedia glosses for facilitating English vocabulary acquisition and reading comprehension at a university of technologyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeDoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record