Show simple item record

dc.contributor.advisorVan der Merwe, L
dc.contributor.authorMathee, J M
dc.date.accessioned2019-05-15T14:12:39Z
dc.date.available2019-05-15T14:12:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherorcid.org 0000-0002-3215-2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/32349
dc.descriptionMMus, North-West University, Vanderbijlpark Campusen_US
dc.description.abstractThe purpose of this interpretative phenomenological analysis (IPA) is to explore how five professional accompanists, who work in South Africa, make sense of their lived experiences of accompanying singers. For this qualitative study, an interpretative phenomenological approach was followed to explore how accompanists understand their lived experiences. Semi-structured interviews were used as the main method of data collection. The following six steps as described by Smith, Flowers & Larkin (2009) were used for the data analysis: “1. Reading and re-reading; 2. Initial coding; 3. Developing emergent themes; 4. Searching for connections across the emergent themes; 5. Moving to the next case; and 6. Looking for patterns across cases” (p. 87-113). The five participants, who collectively have over 30 years‟ experience in the field of vocal accompaniment, were interviewed. Open-ended questions were asked and I also used follow-up questions that were rooted in my participants‟ answers. Four superordinate themes emerged from the interviews with the participants: 1. Passionate about vocation; 2. Symbiotic interaction; 3. Complex interpersonal relationships; and 4. Hindrances, as well as recommended skills and competencies. After the four superordinate themes and recommended skills and competencies emerged, it became evident that self-determination theory by Deci and Ryan (2000) could be useful to explain the participants‟ lived experiences. Self-determination theory addresses three basic innate needs; meeting these needs is essential in facilitating growth and self-determination. These needs are autonomy, competence and relatedness. Competence consists of a diverse skillset which is a necessity that was recommended by accompanists. The autonomy of the participants is essential for a symbiotic interaction and an absence of such autonomy can interfere with the development of complex interpersonal relationships. Relatedness accounts for accompanists being passionate about their vocation and contributes to the necessary symbiotic interaction between an accompanist and a singer. This study could be beneficial for promoting mutual improved understanding between accompanists and singers. A heightened awareness could be created in terms of the crucial importance of positive interaction between accompanists and singers. Singers may benefit the most from this study, since they get a bird‟s eye view of the complexity of being a vocal accompanist. Prospective vocal accompanists will also benefit from this study as the suggested skills and competencies can prepare them for the life of vocal accompanist. Furthermore, this study could stimulate additional research, since very little data-based literature is available on this topic. Die doel van hierdie interpretatiewe fenomenologiese analise (IFA) is om te verken hoe vyf professionele begeleiers wat in Suid-Afrika werk, sin maak van hul ervarings om sangers te begelei. Vir hierdie kwalitatiewe studie is ʼn interpretatiewe fenomenologiese benadering gevolg om ondersoek in te stel na die wyse waarop begeleiers hul ervarings verstaan. Semi-gestruktureerde onderhoude is gebruik as die hoofmetode van data insameling. Die volgende ses stappe soos beskryf deur Smith, Flowers & Larkin (2009) is gebruik vir die data analise: “1. Lees en herlees; 2. Aanvanklike kodering; 3. Ontwikkeling van die ontluikende temas; 4. Soek na verbande tussen die ontluikende temas; 5. Beweeg voort na die volgende geval; en 6. Soek vir patrone oor al die gevalle heen” (bl. 87-113). Die vyf deelnemers, wat gesamentlik meer as 30 jaar se ondervinding in vokale begeleiding het, is onderhoude mee gevoer. Oop vrae is gevra en ek het ook opvolgvrae gebruik wat gesetel was in die antwoorde van die deelnemers. Vier oorkoepelende temas het na vore gekom deur die onderhoude met die deelnemers en sluit die volgende in: 1. Passie vir hul roeping; 2. Simbiotiese interaksie; 3. Komplekse interpersoonlike verhoudings; 4. Struikelblokke, asook voorgestelde vaardighede en bevoegdhede. Nadat die vier oorkoepelende temas en die voorgestelde vaardighede en bevoegdhede na vore gekom het, het dit duidelik geword dat selfbeskikkingsteorie deur Deci en Ryan (2000) ʼn sinvolle teorie is om die deelnemers se ervaring mee te verduidelik. Selfbeskikkingsteorie bestaan uit drie basiese, inherente behoeftes wat noodsaaklik is in die fasilitering van groei en selfbeskikking. Hierdie behoeftes is outonomie, bevoegdheid en verwantskap. Bevoegdheid bestaan uit ʼn diverse stel vaardighede wat ʼn noodsaaklikheid is wat deur die deelnemers aanbeveel is. Outonomie moet teenwoordig wees vir simbiotiese interaksie en ʼn verlies hieraan kan struikelblokke en komplekse interpersoonlike verhoudings veroorsaak. Verwantskap is dikwels die rede waarom begeleiers passievol is oor hulle roeping en dit dra by tot die noodsaaklikheid van simbiotiese interaksie tussen ʼn begeleier en ʼn sanger. Hierdie studie kan voordelig wees vir ʼn wedersydse verbetering in begrip tussen begeleiers en sangers. ʼn Verhoogde bewustheid kan geskep word in terme van die kardinale noodsaaklikheid van positiewe interaksie tussen begeleiers en sangers. Sangers kan die meeste by hierdie studie baat aangesien hulle ʼn oorkoepelende blik kan kry op die kompleksiteit daarvan om ʼn vokale begeleier wees. Voornemende vokale begeleiers sal ook baat by hierdie studie aangesien die voorgestelde vaardighede en bevoegdhede hulle kan voorberei op ʼn lewe as vokale begeleier. Verder kan hierdie studie addisionele navorsing stimuleer aangesien baie min datagebaseerde literatuur oor hierdie onderwerp beskikbaar is. Sleutelwoorde: pianis, vokale begeleier, simbiotiese interaksie, samewerking, ervarings, interpretatiewe fenomenologiese benadering, selfbeskikkingsteorie.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherNorth-West University (South Africa). Potchefstroom Campusen_US
dc.subjectpianisten_US
dc.subjectvocal accompanisten_US
dc.subjectsingeren_US
dc.subjectsymbiotic interactionen_US
dc.subjectcollaborationen_US
dc.subjectived experiencesen_US
dc.subjectinterpretative phenomenological analysisen_US
dc.subjectself-determination theoryen_US
dc.subjectpianisen_US
dc.subjectvokale begeleieren_US
dc.subjectsimbiotiese interaksieen_US
dc.subjectsamewerking,en_US
dc.subjectervaringsen_US
dc.subjectinterpretatiewe fenomenologiese benaderingen_US
dc.subjectselfbeskikkingsteorieen_US
dc.titlePianists’ lived experiences of accompanying singers: an interpretative phenomenological analysisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US
dc.contributor.researchID
dc.contributor.researchID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record