Show simple item record

Is nature reflected on the balance sheet? The farm owner’s perspective on the environment in Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) and Verbrande paradys (Hans du Plessis)

dc.contributor.authorMeyer, Susan
dc.date.accessioned2012-02-29T09:40:40Z
dc.date.available2012-02-29T09:40:40Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationMeyer, S. 2010. Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in voetpad na vergelegen (Chris Bar­nard) en verbrande paradys (Hans du Plessis). Litnet akademies : 'n joernaal vir die geesteswetenskappe, 7(3):425-448. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_litnet.html]en_US
dc.identifier.issn1995-5928en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5728
dc.identifier.urihttp://www.litnet.co.za/staan-die-natuur-op-die-balansstaat-omgewingsbeskouings-van-die-plaaseienaar-in-voetpad/
dc.identifier.urihttp://www.oulitnet.co.za/akademies_geestes/pdf/LA_7_3_meyer.pdf
dc.description.abstractIn navorsing oor die beskouings van en betekenisgewing aan die natuur in Suider- Afrika, ’n belangrike fokuspunt binne die ontwikkeling van ’n ekologies-georiënteerde literêre kritiek in Afrika, kan die plaaseienaar en sy omgewingsbeskouings as ’n betekenisvolle ondersoekterrein geïdentifiseer word. Hierdie artikel fokus op Chris Barnard se jeugroman Voetpad na Vergelegen (1987) en Verbrande paradys (2009) uit die pen van Hans du Plessis om ondersoek in te stel te stel na die literêre manifestering van omgewingsbewustheid in die karakter van die plaaseienaars en na die vraag in watter mate ekosensitiwiteit in praktyke van bewaringsboerdery neerslag vind. Die ondersoek word gedoen teen die agtergrond van die ekonomiese werklikhede en die sosiaal gestruktureerde aard van plaasbestuur. Daar word ook vasgestel wie die deelnemers in die gesprek oor, en die proses van besluitneming ten opsigte van, die hantering van die natuurerfenis op die plase in die romans is. Gegewe die lang historiese ontwikkeling van natuur- en omgewingsbewaringsinisiatiewe en -wetgewing in Suid-Afrika, kan navorsing oor bewaringsingesteldheid en -pogings, soos dit in die letterkunde opgeteken staan, een van die belangrikste instrumente wees in die kartering van ’n Afrika-ekokritiek binne die literêre grense van Afrikaans
dc.description.abstractThe farmer and his perspective on the environment may serve as a significant field of investigation in research on perspectives on and value placed upon nature in Southern Africa, an important area of focus in the development of an ecologically oriented literary criticism in Africa. This article investigates the literary manifestation of environmental awareness in the characters of the respective farm owners in Chris Barnard’s youth novel Voetpad na Vergelegen (1987) and Verbrande paradys (2009) by Hans du Plessis, and inquires into the extent to which ecosensitivity is demonstrated in conservation farming practices in these novels. The study is set in the context of the economic realities and socially structured nature of farm management. In addition, the article determines the participants in the discourse on and process of decisionmaking regarding the management of the natural heritage on the farms in the novels. Given the long period of historical development of nature and environmental conservation initiatives and legislation in South Africa, research on the attitude and endeavours regarding conservation as it is recorded in literature may be one of the most important instruments in mapping an African ecocriticism within the literary limits of the Afrikaans language
dc.description.urihttp://search.sabinet.co.za/WebZ/Authorize:sessionid=0:autho=flitnet:password=freejnl&AdvancedQuery?&next=ej/ej_content_litnet.html&bad=ej/ej_badfetch.html&ref=logon_open.htmlen_US
dc.publisherLitNet Akademiesen_US
dc.subjectenvironmental perspectives
dc.subjectecosensitivity
dc.subjectVoetpad na Vergelegen (Chris Barnard)
dc.subjectAfrican ecocriticism
dc.subjectVerbrande paradys (Hans du Plessis)
dc.subjectland ownership in the modern farm novel
dc.subjectthe labourer in die traditional and modern farm novel
dc.subjectfarm owner
dc.subjectomgewingsbeskouing
dc.subjectomgewingsbewustheid
dc.subjectAfrika-ekokritiek
dc.subjectekokritiek
dc.subjectgrondbesit in die moderne plaasroman
dc.subjectdie arbeider in die tradisionele en moderne plaasroman
dc.subjectplaaseienaar
dc.titleStaan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in voetpad na vergelegen (Chris Bar­nard) en verbrande paradys (Hans du Plessis)en_US
dc.titleIs nature reflected on the balance sheet? The farm owner’s perspective on the environment in Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) and Verbrande paradys (Hans du Plessis)
dc.contributor.researchID10200088 - Meyer, Susanna


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record